Hvordan skrive vilkår og betingelser på dine fakturaer

Kan jeg kreve gebyr for å utstede en faktura? 

Tilleggsavgifter som fakturagebyr eller behandlingsgebyrer kan bare kreves hvis dette er fastsatt i avtale (fortrinnsvis en skriftlig avtale for å unngå misforståelser) som du har inngått med kunden før utstedelse av fakturaen.

Når kan jeg kreve forsinkelsesrente?

Du kan kreve rente etter forsinkelsesrenteloven når kravet ikke innfris ved forfall. Forsinkelsesrenten løper fra 30 dager etter at du har sendt skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Dersom forfallsdag er fastsatt i forveien løper renten fra forfallsdag. Denne regelen gjelder hvis ikke annet er avtalt mellom deg og kunden. Dersom kunden er forbruker er det ikke anledning til å fravike denne regelen ved avtale til skade for forbrukeren. 

Hvor høy kan forsinkelsesrenten være?

Overfor forbrukere kan forsinkelsesrenten ikke settes høyere enn styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år, tillagt minst åtte prosentpoeng. Gjeldende rentesats er 8,5%.

Dersom kunden er næringsdrivende kan det avtales høyere rente.

Når kan man kreve purregebyr?

Dersom du skal kreve purregebyr, må du vente 14 dager etter opprinnelig forfall før purring sendes. Purringen må da sendes skriftlig; angi kravets størrelse og hva kravet gjelder, og ha en betalingsfrist på minst 14 dager. 

Purregebyret kan være på maksimalt 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats. Inkassosatsen fastsettes hvert år i "Forskrift til inkassoloven". Maks sats for gebyr på purrenota er pr. 1. januar 2017 kr 70,-. 

Dersom kunden er en næringsdrivende kan ovennevnte fravikes dersom dette er avtalt mellom deg og kunden. 

Når og hvilke inndrivelseskostnader kan man kreve?

Kunden plikter med visse unntak å erstatte dine nødvendige kostnader ved utenrettslig inndriving av et pengekrav. Hvilke kostnader, herunder maksimalsatsene, du er berettiget til å kreve dekket av kunden, er regulert i inkassoloven og forskrift til inkassoloven.

I stedet for erstatning for dokumenterte kostnader, har du rett til å kreve gebyrmessig erstatning for:

Purregebyr
Se over.

Inkassovarsel 
Før en faktura kan sendes til inkasso, må det sendes et inkassovarsel. Det kan du gjøre selv eller få en inkassator til å gjøre for deg. 
 
Du kan velge om du vil sende en purring først og så et inkassovarsel, eller om du vil sende inkassovarsel direkte.

Inkassovarselet må være godt merket med at det er et inkassovarsel og skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Det må også opplyses om hva kravet gjelder og beløpets størrelse. 
 
Ønsker du å legge et purregebyr på inkassovarselet må du vente 14 dager etter at fakturaen har forfalt til betaling. Maks sats for purregebyr på inkassovarsel er pr. 1. januar 2017 kr 70,-.
 
Dersom kunden er en næringsdrivende kan ovennevnte fravikes dersom dette er avtalt mellom deg og kunden. 

Betalingsoppfordring
Når fordringen er gått til inkasso, sendes en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen kan tidligst sendes 14 dager etter at inkassovarselet er sendt, den skal ha minimum 14 dagers betalingsfrist, og skal angi opplysningene som er inntatt i § 10 til inkassoloven. 

Gebyret kan maksimalt være på 3/10 av inkassosatsen. Maks sats for purregebyr på betalingsoppfordring er pr. 1. januar 2017 kr 210,-.

Dersom kunden er en næringsdrivende kan ovennevnte fravikes dersom dette er avtalt mellom deg og kunden.

I forbindelse med samme krav kan gebyr kreves kun tre ganger, enten for to purringer og én betalingsoppfordring eller for én purring, ett inkassovarsel og én betalingsoppfordring.

Hva er gebyr ved forsinket betaling?

Forsinkelsesgebyr (standardkompensasjon for inndrivelseskostnader) er et gebyr som du har rett til å kreve dersom du er en virksomhet og hvis kunden er en virksomhet og er forsinket med sin betaling. 

Når kan jeg kreve forsinkelsesgebyr?

Når kunden er næringsdrivende eller offentlig myndighet (ikke forbruker), kan du i tillegg til forsinkelsesrenter kreve en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader på kr 360,-. Dersom det tidligere er krevet purregebyr, skal dette komme til fradrag i standardkompensasjonen. 

Hvilke kostnader du er berettiget til å kreve dekket av kunden, er regulert i inkassoloven og forskrift til inkassoloven.

Kan jeg benytte samme vilkår i forhold til forbrukere og bedrifter?

I prinsippet er salg til forbrukere underlagt strengere regulering enn der det er tale om salg overfor næringsdrivende, og som selger må du vite hva som er tillatt og ikke i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning. Målet med denne FAQen er å gi deg en oversikt over hvordan reglene varierer når det kommer til utstedelse av fakturaer.

Kan en faktura anses som en avtale mellom kjøper og selger?

Nei, fakturaen er en ren bekreftelse på kjøpet. Hvis betingelser skal gjelde for kjøpet må dette avtales før utstedelse av fakturaen, for eksempel ved å sende et tilbud som er bekreftet av kjøperen; ved at kjøperen godtar selgers generelle vilkår, eller ved en skriftlig avtale inngått mellom kjøper og selger.