Håll dina uppgifter uppdaterade

Eftersom vi numera ingår i PayPal-familjen tillhandahåller vi våra tjänster inom ramen för PayPals tillstånd för kreditinstitut som har utfärdats av Luxemburgs myndighet för finanstillsyn – Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Som kreditinstitut är vi skyldiga att samla in en del ytterligare information från våra kunder.

Varför vi behöver känna våra kunder

När du öppnar ett Zettle-konto ställer vi ett antal frågor till dig och vi kommer fortsätta att göra det då och då framöver. Frågorna kan komma i din app, på my.zettle.com eller, mer sällan, via mejl eller telefon.

Vi tar din säkerhet på allvar och dessa frågor hjälper oss att skydda dig.

Vi använder även frågorna för att filtrera bort oärliga eller kriminella kontoinnehavare. Det är därför vi behöver ställa dessa frågor till alla kunder, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du oss att skydda din identitet och förebygga kriminell verksamhet.

Vilken typ av frågor ställer vi?

Här är några exempel på den information vi behöver:

  • Vad använder du våra tjänster till?
  • Hur ser ägarstrukturen ut för ditt företag?

Identifiering och verifiering

Vi kan också begära in handlingar som bekräftar att du har registreringsbevis för ditt företag och kontrollera att du har rätt att företräda företaget. Andra dokument vi kan be om är dokument som kan bekräfta din adress, din identitet eller identiteten för andra intressenter i ditt företag. Det kan t.ex. vara

  • ditt pass
  • en annan intressents pass
  • körkort
  • en annan ID-handling med foto.

Regelverk

Från och med den 1 oktober 2020 tillhandahåller vi Zettle-tjänsten via PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (”PayPal Europe”) istället för via Zettle AB. PayPal Europe är licensierat som kreditinstitut, vilket innebär att det omfattas av minst lika omfattande tillsyn som Zettle AB gör idag. Det innebär också att vi sedan den 1 oktober 2020 står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), Luxemburgs motsvarighet till Finansinspektionen (”FI”).

Vi är enligt lag skyldiga att ha kunskap om våra kunder och vad våra tjänster används till under hela affärsrelationen. Detta gäller även sedan vi flyttar över våra tjänster till PayPal Europe. Men exakt vad dessa åtaganden innebär kan skilja sig från land till land.

Vi arbetar aktivt för att skydda våra användare, deras företag och samhället genom att förhindra kriminell verksamhet som penningtvätt, finansiering av terrorism etc. – och det kommer vi att fortsätta med.

Som kreditinstitut är vi skyldiga att samla in ytterligare information om dig. Detta har sin grund i de åtaganden som fastställs i artiklarna 16 och 21 i CSSF-förordning nr 12-02. Enkelt uttryckt: vi ställer personliga frågor till dig eftersom det är ett lagkrav och det är en del av vårt samhällsansvar att motverka kriminell verksamhet.

Vanliga frågor

Jag har varit kund i flera år. Varför måste jag svara på dessa frågor eller skicka in fler dokument nu?
Alla finansinstitut i Europa, t.ex. banker och betalningsleverantörer, måste ha uppdaterad information om sina användare under hela affärsrelationen, t.ex. för att säkerställa att vi gör allt som krävs för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Den här informationen kan variera från land till land och när vi flyttar över Zettle-tjänsten till PayPal Europe behöver vi begära in ytterligare information för att följa lagstiftarens krav i Luxemburg. Vi ställer dessa frågor till alla våra användare, både till nya kunder och efterhand.

Varför har mitt konto pausats?
Det händer att vi måste pausa kunders konton och/eller stoppa utbetalningar om vi inte har fått in begärda handlingar eller svar på ställda frågor. Det beror på att vi enligt lagkraven inte får tillhandahålla tjänster till kunder om vi inte vet vilka de är eller vad de använder våra tjänster till. När vi har fått tillfredsställande svar eller tagit emot de begärda dokumenten kommer vi att återaktivera ditt konto.

Jag känner att vissa av dessa ämnen kränker min integritet. Har ni verkligen rätt att ställa dessa frågor?
Vi måste ställa dessa frågor för att upprätthålla det förtroende vi har som finansiell enhet. Alla banker och andra finansinstitut i EU är enligt regelverket mot penningtvätt skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Myndigheterna kräver därför att vi samlar in denna information om våra kunder. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att agera ansvarsfullt och förebygga kriminell verksamhet. Vi vet att merparten av våra användare är ärliga, men för att upptäcka de få som inte är det ställer vi dessa frågor till samtliga, utan undantag. Du ska veta att vi inte ställer dessa frågor för att vi på något sätt misstänker din verksamhet.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy.

Kan jag svara på dessa frågor eller skicka in dokumenten senare?
Ja, du kan lämna den efterfrågade informationen när det passar dig. Men eftersom vi enligt lag är skyldiga att inhämta denna information kommer vi vid någon tidpunkt att behöva införa restriktioner för ditt konto om vi inte har fått den efterfrågade informationen.

Måste jag besvara dessa frågor/måste jag ge er dessa dokument?
Ja, alla kunder måste svara på dessa frågor. Som kreditinstitut och ansvarsfull samhällsaktör är vi skyldiga att ställa dessa frågor till alla våra kunder. Alla banker och andra finansinstitut i EU är enligt regelverket mot penningtvätt skyldiga att ha god kunskap om sina kunder.

Ni har redan ställt liknande frågor till mig/bett om liknande dokument nyligen. Varför ställer ni dessa frågor/begär in dessa dokument igen?
Vi måste ställa dessa frågor regelbundet, eftersom myndigheterna kräver att banker och andra finansinstitut ska hålla sin kundinformation uppdaterad. Vårt huvudsakliga syfte är att bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell verksamhet som identitetsstöld, bedrägeri och så kallad phishing (informationsfiske). Samtidigt är vi enligt regelverket mot penningtvätt skyldiga att ha god kunskap om våra kunder. Vi ställer dessa frågor till alla våra användare, både nya och befintliga, oavsett hur länge de har varit kunder hos oss. Om du nyligen besvarat liknande frågor ber vi om ursäkt, men vi måste få in dina svar. Om du vet alla svaren bör det inte ta mer än några minuter.

Ställer alla finansinstitut dessa frågor?
Ja, alla banker och andra finansinstitut i EU är enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Därför kräver myndigheterna att alla banker och andra finansinstitut ställer dessa frågor till sina kunder. Hur och när de gör det kan variera en del från land till land, och därför har vi samlat in ytterligare information från våra användare sedan den 1 oktober 2020, när Zettle-tjänsten togs över av PayPal Europe.

Vad använder ni denna information/dessa dokument till?
Vi använder informationen för att lära känna och förstå våra kunder, så att vi kan bevaka deras ekonomiska intressen och upptäcka kriminell verksamhet. Vi gör detta för att skydda dig som kund och samhället som helhet. Vi vet att de flesta av våra kunder är ärliga. Alla banker och andra finansinstitut i EU är enligt regelverket mot penningtvätt skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Detta är information som vi som kreditinstitut måste begära in. Informationen används för att uppdatera våra kundsystem så att vi lever upp till kraven på god kunskap om kunderna. Den underlättar också vårt arbete med att kontrollera mot sanktionslistor, det vill säga listor över personer och företag som är föremål för sanktioner beslutade av EU etc.

Vad händer om jag inte svarar på dessa frågor/inte ger er de begärda dokumenten?
Om du inte svarar på alla frågor kan det i slutänden innebära att vi inte kan erbjuda dig alla våra tjänster eller att vi inte kan ge dig det stöd du behöver.

Vem kan se mina svar/dokument?
Informationen som du tillhandahåller är strikt konfidentiell, helt i enlighet med reglerna för finansiell sekretess. Vi följer även personuppgiftslagen (PuL) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad kan jag ladda upp som fullmakt?
Du kan ge någon annan behörighet att företräda ditt företag för att hantera alla frågor relaterade till ditt Zettle-konto. Meddela oss om du är intresserad av detta, så skickar vi dig ett mejl med en enkät. Öppna denna mejlenkät och ladda upp fullmaktsdokumentet eller ett annat dokument för detta ändamål. Det ska innehålla ditt namn, ditt företagsnamn, din namnteckning och namnet på den du vill ge behörighet. Du kan också använda vår mall.

Jag gjorde några misstag som jag skulle vilja korrigera. Hur gör jag det?
Kontakta vår support via telefon eller mejl.

Vad är en verklig huvudman?
Det är en person som har ett innehav på mer än 25 % eller bestämmande inflytande i företaget.

Vad är en alternativ huvudman?
Det kan vara en ordförande, en VD, en högre tjänsteman eller en fysisk person som har direkt eller indirekt ägande i företaget.

Vad gör du om ditt företag inte har någon ägare eller om ingen av ägarna har en ägarandel på mer än 25 % eller bestämmande inflytande?
Om företaget inte har någon verklig huvudman behöver du ange en alternativ huvudman. I frågeformuläret behöver du inte ange om personen du har angett är verklig eller alternativ huvudman.

I enlighet med EU:s penningtvättsdirektiv och dess genomförande i nationell lagstiftning är vi skyldiga att samla in information om företagets huvudman (eller huvudmän).

Hjälpte artikeln dig?